Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ##BOOKING_CODE##  din data de ##BOOKING_DATE##

 

    Părţile contractante: 

    Societatea EASY BOOKING & TOUR SRL, cu sediul în SUCEAVA, str. Tineretului nr. 9, Bl. 129, Sc. D, Ap. 11, număr de înregistrare la registrul comerţului J33/647/2015, cod de înregistrare fiscală 34788559, cont bancar RO46BTRLRONCRT0308136401 (RON) si RO93BTRLEURCRT0308136401 (EUR), deschis la Banca Transilvania, titulară a Licenţei de turism nr. 918/28.01.2019, pentru Agenţia: CAMPION TOUR, cu punctul de lucru in str. Universitatii, nr. 40, Bl. 12A, Sc. A, Ap. 3, reprezentată prin Cîmpanu Ioana, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia; 

şi turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna ##CLIENT_NAME##, domiciliat/domiciliată în ##CLIENT_ADDRESS##, telefon ##CLIENT_PHONE##, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria/nr. ##CLIENT_ID##, CNP: ##CLIENT_PERSONAL_ID##, 

    au convenit la încheierea prezentului contract. 

I. Obiectul contractului

1.1.  Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii de călători sau a serviciilor de călătorie asociate, înscris în bonul de comandă, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract (Bon de comanda nr. ##BOOKING_CODE## din data ##BOOKING_DATE##) și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

II. Informații precontractuale

2.1. Înainte de semnarea prezentului contract, călătorul trebuie să primească formularul cu informațiile standard (Anexa 1), precum și următoarele informații:

2.1.1. destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse;

2.1.2. mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere aproximative, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport.

2.1.3. locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;

2.1.4. serviciile de masă oferite;

2.1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;

2.1.6. dimensiunea aproximativă a grupului (atunci când este cazul);

2.1.7. limba în care vor fi furnizate serviciile turistice, dacă este cazul;

2.1.8. gradul de adecvare a călătoriei pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, gradul de adecvare a călătoriei sau a vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;

2.1.9. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

2.1.10. denumirea comercială şi sediul social ale agenţiei de turism organizatoare şi, dacă este cazul, ale agenţiei de turism intermediare, precum şi numerele de telefon şi, după caz, adresele de e-mail ale acestora;

2.1.11. prețul total, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare;

2.1.12. modalitățile de plată;

2.1.13. numărul minim de persoane din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul pentru posibila anulare din acest motiv;

2.1.14. cerințele legate de pașaport și vize, precum și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate;

2.1.15. încetarea contractului oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de Agenție;

2.1.16. asigurarea storno sau asigurarea medicala pe perioada călatoriei.

2.2. Informarea este considerată îndeplinită dacă călătorul a primit toate informațiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate, email, site www.campiontour.ro)

2.3. Informaţiile precontractuale furnizate călătorului cu privire la serviciile de călătorie (2.1.1. - 2.1.8.; 2.1.11 - 2.1.15.), sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părţilor contractante.

III. Încheierea contractului

3.1. Contractul se încheie în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice (e-mail, online).

3.2. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o ”Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale” din Anexa 2.

3.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

3.4. Informatiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori când Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenționări, sunt publice si pot fi consultate accesând www.mae.ro/travel-alerts.

Călătorul va încheia prezentul contract fiind informat asupra acestor informații sau alerte.

IV. Prețul contractului și modalități de plată

4.1.  Preţul contractului este de ##BOOKING_TOTAL## ##BOOKING_CURRENCY## şi se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă, alte documente de călătorie sau pe factură.

4.2. Modalităţi de plată: la încheierea contractului se percepe un avans conform fiecărei oferte sau conform termenelor de plata indicate pe factura sau bon de comanda sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

4.3. Plățile se vor face conform datelor scadente de pe factură.

4.4. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în LEI la cursul de vânzare din ziua plății comunicat de Banca Națională a României, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal.

4.5 Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

V. Drepturile și obligațiile Agenției

5.1. Agenţia se obligă să furnizeze călătorului toate informațiile prevăzute la pct. 2.1. din prezentul contract.

5.2. Înainte de începerea executării pachetului, Agenția își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția preţului contractului, cu informarea călătorului cu privire la modificările efectuate, pe un suport durabil.

5.3. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (2.1.1. - 2.1.8.) sau nu poate îndeplini cerinţele speciale ale călătorului pe care le-a acceptat, are obligația de a informa călătorul, fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, cu privire la aceste modificări și la consecințele lipsei reacției călătorului în termenul prevăzut la art. 6.2. și, după caz, la pachetul de substituție oferit și prețul acestuia. Schimbarea locului de cazare se consideră modificare semnificativă a contractului, iar Agenția va oferi cea mai apropiată variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.

5.4. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1.912/2006. În cazul în care compania aeriană modifică orele de operare a zborului sau înregistrează întârzieri, Agenţia este absolvită de orice vină, iar orice pretenţie de despăgubire adresată Agenţiei nu va fi luată în considerare. În temeiul prezentei prevederi, orice solicitare de anulare a pachetului de servicii turistice adresată de către călător/turist Agenţiei va fi soluţionată în concordanţă cu condiţiile de anulare precizate în cuprinsul prezentului contract. În funcţie de acestea, Agenţia este îndreptăţită să reţină parţial sau în totalitate suma de bani achitată de călător pentru pachetul de servicii turistice drept penalizare, conform prevederilor prezentului contract.

5.5. În cazul pachetelor de servicii de călătorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

5.6. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupă sau spre provă etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

5.7. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării acestuia, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv și numai după trimiterea unei notificări, însoțită de o justificare a creșterii respective și de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului.

5.8. Dacă Agenția este constrânsă să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8% din prețul total al pachetului, informează călătorul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului.

5.9. Agenția poate aplica o reducere a prețului, după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului, care să corespundă unei scăderi a costurilor prevăzute la art. 5.7., aceasta având dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, Agenția prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

5.10. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte semnificativă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător următoarele:

5.10.1. servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială;

5.10.2. reducerea adecvată a prețului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie;

5.10.3. reducerea preţului şi/sau la despăgubiri pentru serviciile neprestate, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie, în cazul în care este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse;

5.10.4. transportul retur al călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

5.11. Agenția poate reduce corespunzător prețul pachetului pentru orice perioadă în care a existat o neconfomitate constatată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazului în care neconformitatea este imputabilă călătorului.

5.12. Agenţia este răspunzătoare pentru daunele pe care le suferă călătorul ca urmare a existenței neconformității, cu excepţia cazurilor în care neconformitatea:

5.12.1. este imputabilă călătorului;

5.12.2. este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;

5.12.3. este provocată de cauze de forţă majoră sau de circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

5.13. Agenţia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare de plata unor despăgubiri suplimentare, în unul din următoarele cazuri:

5.13.1. numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenția îl înştiinţează, în timp util, pe călător cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de :

- 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;

- 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 - 6 zile;

- 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de 2 zile;

5.13.2. nu poate executa contractul în caz de forţă majoră (definită în art. 7.10.) sau din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, pe care Agenţia nu le poate prevedea sau evita precum și în caz de neîndeplinire a numărului minim de persoane ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii, iar Agenția înştiinţează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.

5.14. În situațiile prevăzute la art. 5.13, Agenția poate oferi călătorului soluții alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în condiții similare de transport și cazare, fără a fi însă obligată la plata unor despăgubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet.

5.15. Agenţia are obligaţia să comunice călătorului, cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plecării, următoarele informaţii: orele programate de plecare/întoarcere, escale şi legături, date de contact in cazul acestea au fost modificate. Călătorul înţelege şi acceptă faptul că orele programate de plecare/intoarcere comunicate la semnarea prezentului contract au caracter strict orientativ, iar acestea pot suferi modificări până la data plecării/întoarcerii, independent de voinţa Agenţiei.

5.16. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanţe inevitabile şi extraordinare, în special prin:

5.16.1. furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;

5.16.2. efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

5.17. Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenție.

5.18. Agenţia de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.

5.19. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 nopţi pe călător. Dacă în legislaţia specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.

5.20. În cazul în care călătorul, care a contractat un pachet de servicii de călătorie pentru care a achitat un avans nu mai achită, în termenele specificate pe factură sau în bonul de comandă, ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră încetat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea din avans a penalităților prevăzute la art. 7. Diferența, dacă există, se va rambursa călătorului.

5.21. În situația de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenția împreună cu hotelul ce a determinat situaţia de overbooking este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice prețul. Apariţia unei situaţii de suprarezervare (overbooking) este considerată, în temeiul legislaţiei în vigoare, ca fiind datorată exclusiv activităţii hotelului. Cu toate acestea, Agenţia are obligaţia de a oferi asistenţă călătorului şi de a comunica în permanenţă cu hotelul pentru remedierea situaţiei şi transferul călătorilor la noua variantă de hotel.

5.22. În condiţiile apariţiei unei situaţii de suprarezervare datorate activităţii hotelului, călătorul nu poate pretinde alte forme de despăgubire de la Agenţie, atâta timp cât călătorului i s-a oferit o variantă sau mai multe variante alternative de hotel şi i s-a asigurat transferul de la hotelul suprarezervat până la noua variantă de hotel acceptată, conform art. 5.21.

5.23. În cazul unei situaţii de suprarezervare în care călătorului i se oferă o variantă alternativă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să se modifice prețul, iar călătorul nu acceptă varianta propusă, mutarea la oricare altă variantă suplimentară de hotel se poate face exclusiv pe cheltuiala călătorului şi doar în limita disponibilităţilor de camere la hotel.

VI. Drepturile și obligațiile călătorului

6.1. Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, pe un suport durabil, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de începerea executării pachetului despre acest transfer. Condițiile transferului sunt următoarele:

6.1.1. Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer. Călătorul şi implicit titularul acestui contract înţelege şi acceptă că orice taxă generată de transferul contractului sau schimbarea unuia sau mai mult nume din cadrul listei de călători va fi suportată în întregime de persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul.

6.1.2. Agenţia informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului sau ale modificării/schimbării de nume. Aceste costuri sunt rezonabile şi nu depăşesc costurile suportate efectiv de Agenţie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.1.3. Agenţia poate prezenta, la cerere şi doar în limitele impuse de confidenţialitatea prevederilor contractuale dintre Agenţie şi furnizorii ei (hotel, companie aeriană, agenţie organizatoare a programului turistic etc.) persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

6.2. Călătorul trebuie să informeze Agenția, în termen de maxim 2 zile/48 ore lucrătoare de la primirea notificărilor prevăzute la art. 5.3. și 5.8., cu privire la hotărârea sa de a opta pentru acceptarea modificărilor propuse sau pentru încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare.

6.3. În cazul în care călătorul nu comunică Agenției opțiunea sa în termenul indicat sau decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificările prevăzute în art. 5.3. și art. 5.8., se va considera că modificările au fost acceptate, iar călătorul nu va putea solicita despăgubiri ulterioare.

6.4. În cazul în care călătorul optează pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, acesta are dreptul:

6.4.1. să accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agenție, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară;

6.4.2. să accepte un pachet de servicii de călătorie de o calitate inferioară, cu reducerea corespunzătoare a prețului sau un pachet cu un preț mai redus;

6.4.3. să i se ramburseze toate plăţile efectuate în virtutea contractului în cazul în care călătorul nu acceptă un alt pachet.

6.5. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, având dreptul la rambursarea plăților efectuate, cu scăderea penalității de încetare corespunzătoare. Călătorul înţelege că penalitatea de încetare poate varia de la caz la caz şi poate reprezenta până la 100% din valoarea prezentului contract. În temeiul prezentului contract, valoarea exactă a penalităţii de încetare a contractului este prevăzută în art.7.1

6.6. În cazul în care, călătorul încetează contractul datorită unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinaţie, nu va plăti nici o penalitate de încetare.

6.7. Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei o despăgubire în cazul în care Agenţia încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 5.13.

6.8. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agenție potrivit art. 5.10., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

6.9. Călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie: cazarea (check-in) se face, de regulă, după ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină (check-out), de regulă, până la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.

6.10. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

6.11. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, etc.) în vederea acordării serviciilor de călătorie.

6.12. Călătorul ia la cunoştinţă că alte servicii pe care le achiziţionează care nu fac parte din contractul cu Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local şi sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, Agenția neavând nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

6.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare sau în cazul expirării paşapoartelor sau neîndeplinii condiţiei de valabilitate minimă impusă de autorităţi pentru anumite destinaţii precum Turcia, Egipt etc. - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

6.14. Agenţia recomandă călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

6.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii de călătorie pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.16. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

6.17. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

6.18. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VII. Penalități, rambursări și despăgubiri

7.1. În cazul în care călătorul anulează/încetează, contractul privind pachetul de servicii de călătorie, în orice moment înainte de începerea executării pachetului, datorează Agenţiei penalități după cum urmează:

##PENALIZARI##

7.2. În cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%. În acest caz, Agenţia este complet absolvită de orice vină, iar călătorul NU are dreptul de a solicita despăgubiri.

7.3. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de încetare a pachetului de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de încetare nu este luată în considerare.

7.4. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de către călător, în baza contractului privind pachetele de servicii de călătorie, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției.

7.5. În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri și călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenței Agenției, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului și achitate de acesta, la care se adaugă costul repatrierii.

7.6. Agenția efectuează rambursările prevăzute în prezentul contract, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

7.7. În cazul rambursării prevăzută în art. 6.5., se va scădea penalitatea de încetare corespunzătoare din valoarea rambursării.

7.8. Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenției pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.

7.9. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri în cazurile enumerate de art. 5.12. și art. 5.13.

7.10. Agenţia nu răspunde în caz de forță majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi grevă, conflict politic, război, calamităţi naturale (cutremur, inundații, furtună etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internaţional, interdicţii ale organelor de administraţie publică etc., precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.

7.11. Drepturile la despăgubiri sau la reducerea preţului nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul regulamentelor și convenţii internaţionale aplicabile.

7.12. În cazul unor evenimente invocate de călători (îmbolnăviri, decese), care se vor dovedi cu acte, penalitățile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor de călătorie (hotel, companie aeriană, agenţie organizatoare etc.). În acest caz, călătorul își poate recupera sumele achitate DOAR prin activarea asigurării STORNO, Agenţia nefiind răspunzătoare pentru rambursarea sau recuperarea sumelor achitate de către călător din altă sursă.

VIII. Reclamații

8.1. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul are obligația de a informa în scris, de la fața locului și fără întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agenţiei, cât şi prestatorii de servicii de călătorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentanţii locali ai Agenției organizatoare), în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ţinând cont de circumstanţele cazului. Datele de contact ale Agenţiei: telefon fix: 0330.803.110, telefon mobil: 0749.631.757 / 0749.580.138 – URGENȚE, info@campiontour.ro, unde călătorul poate solicita asistență atunci când se află în dificultate sau poate reclama orice neconformitate sesizată în timpul executării pachetului.

8.2. În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză nejustificat sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de călător și nu invocă cazurile prevăzute la art. 8.3., acesta trebuie să contacteze, de la fața locului, Protectia consumatorului din țara respectivă conform Anexei 3.

8.3. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona pentru remedierea neconformității, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:

8.3.1. neconformitatea nu poate fi remediată;

8.3.2. remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

8.4. Fără a aduce atingere excepţiilor prevăzute la art. 8.3. în cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, acesta poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă Agenția refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

8.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului, la un nivel rezonabil care să justifice pe deplin neconcordanţa avută în vedere.

8.6. Călătorul poate trimite cereri sau reclamaţii în legătură cu executarea pachetului, într-un termen de maxim 5 zile după întoarcerea din călătorie, în mod direct agenţiei de turism intermediare de la care a achiziţionat pachetul. Agenţia de turism intermediară transmite agenţiei de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, cererile sau reclamațiile. Aceasta va comunica călătorului modul de soluționare a reclamației, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

8.7. Călătorul are posibilitatea să apeleze și la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor (entitatea SAL), care soluționează litigiile în conformitate cu O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, precum şi la platforma europeană de soluţionare online a litigiilor (platforma SOL) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European.

IX. Asigurări

9.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG, din Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, telefon: +40 021 405 74 20, cu Poliţa de asigurare nr. I 51900 eliberata in data de 26.10.2019 valabilă până la data de 25.10.2020, având suma asigurată de 40.000 euro, care este afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.campiontour.ro  

9.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

9.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare. 

9.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 

9.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la art. 9.2.2.

9.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 

9.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative. 

9.2.6. Documentele justificative constă în principal în: 

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 

b) confirmările de primire precizate la art. 9.2.2, 9.2.3 şi 9.2.5;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; 

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

9.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

9.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

9.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

9.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

9.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

X. Documentele contractului

10.1. Constituie parte integrantă din contract următoarele: voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; programul turistic, cataloage/pliante/oferte, formularul cu informațiile standard, declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protecția Consumatorului, precum și alte înscrisuri/site-ul www.campiontour.ro, ale Agenţiei puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe alt suport durabil.

XI. Dispoziții finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. Agenţia nu este răspunzătoare pentru eventualele discrepanţe între condiţiile de cazare şi serviciile asigurate de către unităţile hoteliere din diferite ţări.

11.4. Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.

11.5. Călătorul declară că hotelul a fost în totalitate alegerea sa dintr-o listă de propuneri făcută de Agenţie sau dintr-o listă de hoteluri existentă în ofertă la momentul rezervării (inclusiv pe site-ul agenţiei www.campiontour.ro). Călătorul declară pe propria răspundere că Agenţia nu este responsabilă  şi nu a avut un rol determinant pentru propria sa alegere de hotel.

11.6. Călătorul declară  că a luat la cunoștință toate clauzele prevăzute de prezentul Contract și este de acord cu ele.

11.7. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

11.9. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC EASY BOOKING & TOUR SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta. 

Prestator,

S.C. EASY BOOKING & TOUR S.R.L.

AGENTIA DE TURISM CAMPION TOUR

Reprezentant:

##BOOKING_OPERATOR##

Beneficiar,

##CLIENT_NAME##